home

Markaloven er framlagt av Regjeringen

Oslo og Omland Friluftsråd hilser regjeringens forslag til Markalov velkommen!

Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) vil berømme Regjeringens forslag til Markalov.
Loven vil sikre mer en million mennesker tilgang til naturopplevelse og friluftsliv. Lovforslaget er historisk på mange måter: Det er vel første gang at friluftsformål som verneformål gjøres gjeldende i et lovforslag.

Markagrensen sikres for framtiden. De grensene som ble trukket opp i 1986 står fortsatt, med enkelte endringer. Det legges opp til mindre justeringer av grensene, noe som OOF ser som uproblematisk.

Det innføres et generelt byggeforbud. Kommunene skal fortsatt være den primære markamyndighet, mens Fylkesmannen i Oslo og Akershus er klagemyndighet. Kommunale planvedtak får ikke rettsvirkning uten departementets stadfesting. Byggeforbudet gjelder også for landbruket.

Områder som er spesielt viktige for natur- og friluftsliv kan gis et særskilt vern. Det vil bli gitt en egen lovhjemmel for vern av områder for friluftsliv

Det vil bli gitt en hjemmel for revisjon av Markaforskriftene, dvs at forskriftene kan endres senere. Denne revisjonen er noe OOF og andre har etterspurt lenge. Skogbruket skal fortsatt reguleres etter skogloven.

Det vil bli gitt en hjemmel slik at det kan gis forskrift om flerbruk og hensynfull bruk av Marka. Vi antar at det vil omfatte støyende virksomhet som eksempelvis motorferdsel, skyting, større idrettsanlegg o.l.

Det vil gitt en hjemmel som åpner for opprettelse av et markaråd. Markarådet vil være et bindeledd mellom ulike aktører i Marka.

Når det gjelder tilsyn og oppsyn vil både kommunene og Statens naturoppsyn (SNO) få oppgaver. OOF hilser SNO velkommen til Marka!