home

Rapport om Sykling i Marka

Arbeidsgruppa for sykling i Marka har nå ferdigstilt en rapport om utfordringer og forslag til tiltak knyttet til dette.

Flerbruket i Marka kan være krevende og det har utviklet seg en uenighet knyttet til sykling i Marka. Amper stemning i media og på sosiale medier synliggjørde dette. Blant de viktigste oppgavene OOF har, som et FNF, er å bringe organisasjonene sammen for å få belyst de utfordringene som er, og finne fram til gode lørsninger.

OOF inviterte relevante organisasjoner til å delta i en arbeidsgruppe, som skulle belyse alle sider av sykling i Marka. Dette inkluderer positive og utfordrende aspekter ved sykling og flerbruk, og innhenting av informasjon om ulike bruksmåter og trender, så som sykling på veier og stier, organisert og uorganisert, sommer som vinter, samt sykkelritt. Alle de inviterte organisasjonene takket ja til å delta og  inkluderer DNT Oslo og Omegn, Østmarkas venner (ØV), Lillomarkas venner, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA), Skiforeningen, Bærum Natur og Friluftsråd, Oslo Cyklekrets, NOTS og IF Frøy. 

Etter mange og konstruktive møter mellom organisasjonene ble det utarbeidet en rapport, som erstyrebehandlet i alle organisasjonene. Det er mye organisasjonene er enige om, men det er også ting man er uenige om. Der det er uenighet har dette kommet tydelig fram i rapporten, både med tanke på hva uenighetene dreier seg om og hvilke organisasjoner som skiller seg fra flertallet. Det har vært viktig å gi grundig og saklig informasjon om de ulike aspektene ved uenighetene, slik at grunnlaget for organisasjonenes ønkser og prioriteringer kommer frem.

Rapporten har ingen juridisk forankring, slik at man er avhengig av samarbeid med grunneiere for å iverksette tiltak. Det ble derfor avhold en "Markadag" sammen med Det Norske Skogselskap hvor Bymiljøetaten i Oslo kommune, Løvenskiold og Fylkesmannen i Oslo og Akershus deltok. Her var det bred meningsutveksling og tilbakemeldingene er at OOF gjør en viktig jobb med å bringe partene sammen i krevende saker.

OOF har tatt initiativ å videreføre arbeidet og undersøkte interessen blant organisasjonene til å etablere et forum på mer permanent basis. Med unntak av NOA er alle organisasjonene med videre. Det nye forumet går nå under navnet "Samarbeidsforum for sykling i Marka" og er nå i en fase mded å utarbeide og gjennomføre konkrete tiltak og holdningsskapende arbeide for å bedre flerbruket i Marka. Forumet er også en arena for organisasjonene til å belyse sine interesser og ta opp fortløpende saker knyttet til sykling i Marka, slik at vi får konstruktive og løsningsorienterte diskusjoner.

Rapporten finner du til høyre.

 

Illustrasjonsbilde: Flerbruk i Marka

Illustrasjonsbilde: Flerbruk i Marka

Foto: Erik Unneberg