home

Skianlegg ved Solli gård

Asker kommune har lenge ønsket å etablere et nytt skiskytteranlegg ved Solli gård. Asker kommune har per dags dato ingen anlegg som er tilrettelagt for langrenn, skiskyting og hundekjøring, med unntak av løypene. Bakgrunnen for at Solli gård er best egnet for et skianlegg er, i følge kommunen, hovedsakelig på grunn av snøforhold, eksisterende løypetilbud og avstand til brukerne. I forbindelse med denne saken var OOF på befaring i området 30.11.12.

Asker kommune ønsker å bygge et nytt skianlegg for langrenn, hundekjøring og skiskyting. Det er også ønske om å utarbeide en utfartsparkering i Olledalen samt å regulere Solliveien, strekning Semsveien – Jøssungveien. Dette er en høringssak som har blitt tilsendt OOF, med frist 15. desember. Ved etablering av et anlegg for langrenn, skiskytting og hundekjøring ved Solli gård vil det oppstå utfordringer knyttet til blant annet kulturminner, biologisk mangfold, snøproduksjon og terrenginngrep. Området rundt Solli gård er svært rikt på kulturminner og det er også observert spesielle arter i området. Det er dårlig tilgang på vann i området noe som vanskeliggjør snøproduksjonen, samtidig som etablering av et anlegg i dette området vil kreve store terrenginngrep da det er meget ulent terreng her. Det er også liten kapasitet på vei og parkeringsplass i dag.

Tom Fremstad (generalsekretær) og Jan Fredriksen på befaring

Tom Fremstad (generalsekretær) og Jan Fredriksen på befaring

Befaring i området

Befaring i området