home

OOFs vedtekter

VEDTEKTER

for

Oslo og Omland Friluftsråd
          
vedtatt på årsmøte 14.04.15

 

 

   § 1. Formål

Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) er et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner med formål å arbeide for friluftsliv og naturvern, herunder sikring og bruk av friluftsområder i Akershus, Buskerud, Oppland, Oslo og Østfold. OOF arbeider for at alle kan drive friluftsliv som helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen for øvrig.

 § 2. Medlemskap

Kommuner og fylker, samarbeidsorganer mellom disse og organisasjoner som har friluftsliv og naturvern på sitt program, kan være medlem av OOF.

Søknad om medlemskap i henhold til foregående ledd sendes styret som foretar en innstilling overfor årsmøtet. Årsmøtet avgjør om vedkommende kan bli medlem. Avslår årsmøtet å oppta en søker som medlem, kan vedtaket bringes inn for påfølgende årsmøte som treffer endelig avgjørelse i saken.

Utmelding gjelder fra 1. januar i året etter at utmelding er meldt skriftlig til OOF.


    § 3. Årsmøtet

Årsmøtet er OOF´s øverste myndighet og består av:
a. Inntil 3 representanter for hvert av medlemmene
b. Styrets medlemmer

Årsmøtet holdes innen utgangen av april måned. Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være sendt styret innen fire uker før årsmøtet finner sted.

Innkalling til årsmøtet med dagsorden, årsberetning, regnskap, budsjettforslag og eventuelle andre dokumenter sendes medlemmene senest 14 dager før møtet.

Årsmøtet behandler følgende saker:
a. Valg av møteleder etter forslag fra styret
b. Styrets beretning og regnskap for foregående regnskapsår samt budsjett for innværende år.
c. Forslag fremmet av medlemmene eller styret
d. Valg av 11 styremedlemmer hvor leder og 5 av medlemmene velges det ene året og nestleder og 4 styremedlemmer det andre året. Valgene gjelder for 2 år. Det skal tilstrebes bredest mulig representasjon ved valg av styre, samt at det blir minst 40 prosent av hvert kjønn.
e. Valg av leder og 2 medlemmer til valgkomité for et år. Valgkomiteen avgir innstilling til årsmøtet på kandidater til de forskjellige valg, etter å ha bedt om forslag fra OOFs medlemmer.
f. Valg av autorisert revisor

Alle avgjørelser unntatt vedtektsendring, æresbevisninger og oppløsing treffes ved alminnelig flertall. Stemmerett har de valgte/oppnevnte representanter og styrets medlemmer. Alle har en stemme.

 § 4. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner det nødvendig, eller når minst 5 av OOFs medlemmer forlanger det.

    § 5 Medlemsmøter

OOF skal gjennomføre minst to møter for sine medlemmer i året, hvorav det ene er årsmøtet.

    § 6. Styret

Styret består av leder, nestleder og 9 medlemmer. Styret innkalles av leder eller når minst 4 av styrets medlemmer forlanger det.

Styret leder OOF´s virksomhet. Det oppretter nødvendige utvalg, oppretter kontor og ansetter nødvendig kontorhjelp.

Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst 5 av medlemmene er til stede. Alle avgjørelser treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

Styret berammer årsmøte og sørger for nødvendig kunngjøring til medlemmene. Etter forslag fra OOFs medlemmer avgir styret innstilling til årsmøtet på medlemmer av valgkomitéen.

    § 7. Æresbevisninger

1. Personer som har gjort en stor innsats for OOF´s formål
  kan tildeles OOF´s hedersskål som en synlig utmerkelse
  for denne innsats.
2. Personer som har gjort en helt usedvanlig innsats for
OOF´s formål kan utneves til æresmedlem i rådet. Som et synlig tegn på æresmedlemsskapet tildeles vedkommende Spålen-steinen.

3. Æresmedlemskap tildeles av årsmøtet med 2/3 flertall,
   etter innstilling fra styret.
   Hedersskålen tildeles av styret.

    § 8. Vedtektsendring

Forandring i, eller tillegg til vedtektene kan vedtas på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. For å bli vedtatt kreves det 2/3 flertall av de tilstedeværende stemmeberettigede.

§ 9. Oppløsning

Forslag til oppløsning av OOF behandles av det ordinære årsmøtet hvor det kreves 3/4 flertall for å bli vedtatt. Hvis årsmøtet vedtar oppløsning, kalles det inn til ekstraordinært årsmøte hvor det også kreves 3/4 flertall. I tilfelle oppløsning, vedtar årsmøtet hvordan OOF´s midler skal anvendes.