home

Marka og markaloven

Oslo og Omland Friluftsråd har i mange årtier kjempet for en egen lov som kunne beskytte Osloregionens viktigste friluftsområde, Marka. I 2009 kunne vi endelig sprette champagnen - Stortinget vedtok da en egen lov for Marka, som skal sørge for at friluftsinteressene også i fremtiden får forrang her.

Rundt 1,2 millioner mennesker har Marka som nærmeste større turområde. Marka strekker seg over 19 kommuner i fem fylker.

Marka er kanskje det viktigste friluftsområdet i landet.  Det er blant Osloregionens beste kvaliteter at naturen ligger tett inn på byen og er tilgjengelig for alle. Den gir naturopplevelser for mange. Disse opplevelsene har også kommende generasjoner rett til å oppleve, derfor er det viktig å lage gode rammer for hvordan marka skal forvaltes.

Markaloven fastsetter markagrensen slik den framgår av Miljøverndepartementets digitale kart ”Markagrensen” datert 19. desember 2008. Kartet er lagt ut på Miljøverndepartementets hjemmesider.

Lovforslagets forskriftshjemmel åpner for at grensen senere både kan innskrenkes og utvides gjennom forskrift vedtatt av Kongen. Loven innfører dessuten et generelt byggeforbud i marka. Loven er likevel tilpasset de særskilte utfordringer som gjør seg gjeldende for eksisterende bebyggelse og virksomhet i Marka, eksempelvis etablerte lokalsamfunn og hytteområder.

I lovens innføres en forskriftshjemmel slik at nærmere angitte områder med særlig store naturopplevelsesverdier kan vernes særskilt som friluftslivsområde.Vernehjemmelen vil være viktig for å bevare særpreget til spesielt opplevelsesrike områder  i Marka. Ut over dette skal ikke markaloven regulere skogbruket i marka. Dette skal fortsatt skje gjennom skogbruksloven med forskrifter. Markaforskriften etter skogbruksloven skal likevel gjennomgås.

Kommunene vil fortsatt ha et primært forvaltningsansvar for sine markaområder. Bl.a. vil plan- og bygningsloven gjelde i et samspill med markaloven. Kommunene får en frist på fire år etter lovens ikrafttredelse på å gjennomgå eksisterende planer i marka for å bringe disse i tråd med markalovens formål.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus tillegges et særskilt forvaltningsansvar for marka gjennom å være felles klageinstans for alle klagesaker etter den nye loven. Det forutsettes også at fylkesmannen i Oslo og Akershus skal behandle alle klagesaker etter skogbruksloven og markaforskriften til denne. Landbruks- og matdepartementet skal gjennomføre de nødvendige lov- og forskriftsendringer i den forbindelse.

Det er også opprettet et markaråd som består av representanter for Markas mange forskjellige brukere og aktører. Rådet har en ombudsmannsfunksjon og skal bidra til å fremme lovens formål.