home

Ny RV 35 Jevnaker - Olimb

Ulike trasealternativer ute til høring.

Trasevalg ny RV 35 Jevnaker - Olimb. Sammendrag av OOFs høringsuttalelser datert 24.09.08 og 26.05.10.

OOF har vurdert de ulike trasealternativene på bakgrunn av konsekvensutredninger (Statens vegvesen 01.07.2008) og befaringer i terrenget.

Trasealternativ A5-B3-C3 (nedre korridor) var opprinnelig trasevalg, og er i tillegg vurdert som det mest kostnadseffektive alternativet av Statens vegvesen. Slik vi vurderer det resulterer A5-B3-C3 i kvalitativt langt mindre natur- og miljøinngrep sammenliknet med alternativene i øvre korridor. Friområdene ved Randsfjorden vil bli lite berørt av utbygging i nedre korridor, mens adgangen til Marka vil bli kraftig berørt av utbygging i øvre korridor.

 

Marka og områdene sør for Jevnaker er populære turområder for befolkningen lokalt og regionalt. Den øvre korridoren (alternativer A1, A2 og A3) er i konflikt med turstier, skiløyper og naturreservatet Svenådalen.. Alternativene vil skape barriere mot Nordmarka, Svenådalen, Søtbakkdalen, Rønnerudmarka og andre nærfriområder. Mosmoen som er populært friområde vil bli alvorlig berørt ved alternativene i øvre korridor.

 

Nedre korridor har god tilknytning til både Jevnaker og lokalvegsystemet for øvrig, og harmoniserer inn i det eksisterende landskapet. Traseen kan på enkelte strekninger knyttes til nåværende trase, kan samordnes langs eksisterende jernbanelinje og er svært egnet for parallell sykkelvei.  

 

OOF anbefaler derfor at videre planlegging konsentreres om nedre korridor, da dette både er en rimeligere, estetisk fordelaktig og mindre arealkrevende løsning.