home

Ekeberg skulpturpark

Uttalelse til reguleringsplanen

Høringsuttalelse

I planskissen uttales det: ”Ekebergområdets viktigste naturområder vurderes å være sikret gjennom opprettelsen av Ekebergskråningen naturreservat”, noe som ikke medfører riktighet. Utbyggingspress i randsonene av verneområder er et kjent problem, og øker ofte ferdselen i selve verneområdet. Kommunene har en svært viktig jobb her, og det ville derfor være naturlig at Oslo kommune gjennom arealdel av kommuneplanen opprettet området rundt naturreservatet som hensynssone, jf Plan- og bygningslovens § 11-8 c. Inne i selve planområdet finnes det også naturområder klassifisert som nasjonalt og regionalt viktige, jf. Direktoratet for Naturforvaltnings (DN) naturbase. Utbygging i den skala som beskrevet i reguleringsplanen vil føre til en forringelse av hele området med tanke på biologisk mangfold og friluftsopplevelser. OOF mener at konsekvensutredningen for planområdet ikke er tilstrekkelig i henhold til Naturmangfoldlovens (NML) §8, samt at planforslaget ikke tilfredsstiller NMLs § § 6, 9 og 10. OOF vil minne om at 2010 er nasjonalt og internasjonalt år for biologisk mangfold, og at Norge i denne forbindelse har forpliktet seg til å unngå videre tap av biologisk mangfold.

 

Når det gjelder de eksisterende turstiene som er planlagt oppgradert, stiller OOF seg positive til dette, det samme gjelder små parklommer for fremvisning av kunstverk. For øvrig stilles det spørsmålstegn ved flere av de planlagte stiene,  spesielt P6. Denne stien kombinert med kunstverk på opp til 20m vil utgjøre et betydelig inngrep i naturmiljøet og landskapsbildet her, og OOF kan ikke se at det er noe behov for å regulere en tursti som park. Dette virker overdimensjonert, og OOF frykter at dette medfører enda større inngrep enn det som er forespeilet i planforslaget. OOF foreslår at de eksisterende stiene i dette området beholdes i den tilstand de finnes i dag, og på den måten tilby brukerne av området varierte naturopplevelser.

Det er positivt at en ønsker å bedre tilgangen til Ekebergområdet for beboere i Gamlebyen, og stien bør tilrettelegges i landskapet på en slik måte at denne ikke kommer i konflikt med biologisk mangfold eller gir et lite hensiktsmessing landskapsbilde. Det virker derfor ganske alvorlig når det er foreslått 6 fremstillingssteder langs denne stien. OOF foreslår at disse fremstillingsstedene fjernes, eller begrenses til et minimum. Når det gjelder P1 reagerer OOF sterkt på at det tillates innføring av ikke-stedegne arter. Ikke-stedegne arter utgjør en alvorlig miljøtrussel, og med tanke på områdets umiddelbare nærhet til et naturreservat, foreslår OOF at dette absolutt ikke tillates.

OOF reagerer også på den planlagte endestasjonen for gondolen. Denne er foreslått regulert inn i et område beskrevet som kjerneområde 4 i rapport fra Biofokus for Friluftsetaten. Rapporten slår fast at det finnes rødlistearter i området, samt at inngrep her vil ødelegge vannsiget som er en forutsetning for opprettholdelsen av kvalitetene i området. OOF vil derfor at den foreslåtte endestasjonen tas ut av planen, eventuelt en utredning av alternativ A.

 

Studier har vist at naturlige sanseinntrykk har positiv helsevirkning og gir overskudd, i motsetning til menneskeskapte sanseinntrykk som krever energi og gjør oss mentalt trøtte. Flere forskningsarbeider viser også at muligheten til å oppleve stillhet, ro og muligheten til å slippe unna stress og mas, er svært viktig for manges helse og trivsel (ref. DN). Opplevelse av stillhet er en viktig faktor til at mennesker ferdes i naturen, og mange turister kommer til Norge for å oppleve denne stillheten. Det er derfor viktig at vi utnytter denne ressursen og verner og forvalter de eksklusive naturområdene vi har så nær Oslo by. Hvis tiltakshaver får gjennomført planene vil denne opplevelsen forsvinne, og store deler av Ekebergomårdet vil få en menneskeskapt utforming som vil oppleves som svært folksomt og dermed ødelegge naturopplevelsen og stilleheten i området.