home

Tryvann Vinterpark, tilleggsuttalelse

Tilleggsuttalelse

Tilleggsuttalelse fra Oslo og Omland Friluftsråd, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus/Naturvernforbundet Oslo Vest og Den Norske Turistforening Oslo og Omegn

Vi viser til høringsuttalelse datert 08.01.2010, punkt 3: Nybegynnerområdet på Tryvannstoppen, med følgende konklusjon:

”Med henvisning til bystyrets enstemmige vedtak av 20.06.2007 om å verne Tryvannsåsen

 må nybegynnerområdet med alle planlagte tiltak tas ut av reguleringsplanen.

 Organisasjonene mener at det er grunnlag for å sikre området varig vern i medhold av

 Markaloven og vil vurdere å foreslå dette”.

 

Organisasjonene tar det for gitt at Plan- og bygningsetaten i sin forestående behandling av reguleringsforslaget vil være lojal mot bystyrets vedtak av 20.06.2007, og ta nybegynnerområdet ut av reguleringsplanen

 

Videre har organisasjonene forutsatt at bystyret vil stå fast på sitt enstemmige vedtak om administrativt vern av toppområdet som friluftsområde i flerbruksplanperioden fram til 2015.

 

På et folkemøte som Tryvann Skisenter AS arrangerte på Frognerseteren torsdag 07.01.2010, uttalte imidlertid politikerne seg på en slik måte om planene for Tryvann Vinterpark, at det kan reises berettiget tvil om de vil være lojale mot sitt eget vedtak.

Organisasjonene har av den grunn funnet det nødvendig å utarbeide en tilleggsuttalelse, for å utdype sine argumenter for at vernet av Tryvannstoppen for friluftslivet må ligge fast.

 

Selv om Tryvann Skisenter AS har redusert naturinngrepet i reguleringsområdet ved å ta ut en ny adkomstvei til Tryvannstårnet, er landskapsinngrepene mer omfattende og tiltakene flere, enn i det forslaget som bystyret behandlet og forkastet.

 

For å anlegge de planlagte nybegynnerbakkene og akebakken, må størstedelen av planområdet avskoges, planeres og tilsås, Det er planlagt 3 heiser, flomlysanlegg, snøproduksjonsanlegg, ny vei til parkeringsplass og parkeringsplass. Det vil bli oppført en bygning, som vil inneholde varmestue, toaletter, kiosk, lekerom for barn og omkledning/lager for handicap-utstyr.

 

Nåværende vei til Tryvannstårnet vil bli nedlagt for å gi plass til alpinbakkene og akebakken. For at den viktige adkomst- og beredskapsveien for Telenor til tårnet og tunnelanlegget skal bli opprettholdt, er det planlagt å bygge en ny vei vest for den nåværende veien og rett forbi Roll-bautaen. Brukerne av anlegget må krysse denne veien. Veien vil sannsynligvis gå gjennom det området som Thomas Heftye testamenterte til Christiania kommune i 1886. Det gamle veifaret over Tryvannstoppen som Tryvann Skisenter AS planlegger å fjerne, inngår som et viktig element i et historisk og verneverdig område

 

Dette området - med veien Tryvann Skisenter AS foreslår å fjerne - ble i 1889 overdratt vederlagsfritt til Kristiania kommune fra enken etter Thomas Heftye.

Fra overdragelsesdokumentene siteres:

”I henhold til en av min afdøde Ægtefelle Konsul Tho. Joh. Heftye truffet testamentariske Bestemmelse overdrager jeg herved til Christiania Kommune den Parcel, Tryvandshøiden kaldet, af eiendommen Frogner …Den overdragne eiendom skal af Kommunen ikke  kunde afhændes, idet overdragelsens Hensigt er, at stedet skal være til Almenhedens Benyttelse som Udflugtssted”.

På disse betingelser fastsatt i Thomas Heftyes testamente, vedtok kommunen i representantskapsmøte den 2. Mai 1889 (Sag no. 20 1889) å overta eiendomsretten til Tryvandshøiden.

 

Dersom Oslo kommune etter gjennomføringen av reguleringssaken vil leie ut området til Tryvann Skisenter AS i en 40-årsperiode, mener organisasjonene at en slik utleie er å likestille med avhendelse av eiendommen, i strid med bestemmelsen i overdragelsesdokumentet. Organisasjonene mener at Oslo kommune må innhenter en juridisk betenkning om hvorvidt den har rett til å foreta en slik utleie.

 

Naturvernforbundet Oslo Vest har samlet et omfattende historisk materiale, som underbygger hvor viktig det er å bevare toppområdet.  Foreningen arbeider med å stedfeste de nøyaktige grensene for det området som omtales i ”Sag no. 20”

 

Den vakre og varierte naturen med de fine myrmiljøene, gir stor naturopplevelse. I området finnes hare, rev og skogsfugl. Området har et stort biologisk mangfold, tilpasset gjennom hundrevis av år. Det er lett tilgjengelig og deler av området har høyfjellspreg. Det fungerer som en 100-metersskog for foreldre med barn, og ikke minst for de eldre, som ikke har kapasitet til lange turer innover i Marka. Her kan en – like i nærheten av parkeringsplass og alpinanlegg - finne ro og stillhet. Gamle fotografier viser at skogbildet på toppen i dag er mye likt skogbildet da kommunen i sin tid overtok området. Granskogen øst for toppområdet sto der og har siden utviklet seg til gammelskog med store dimensjoner. Slik skog er viktig for det biologiske mangfoldet og har spesielt stor opplevelsesverdi.

 

En utbygging vil både ødelegge de kulturhistorske verdiene og naturmiljøet. Den planlagte utbyggingen vil også være i strid med de grunnleggende prinsippene for landskapstilpasning. Tryvann Skisenter AS påpeker at anlegget ikke kan sees fra byen. Dette er ikke et holdbart argument for å gjennomføre utbyggingen. 

 

Tryvannsåsen er det mest sentrale, mest kjente og mest brukte området i Frognerseterskogen.

Den planlagte utbyggingen vil være i strid med følgende retningslinjer for kommuneskogene, som bystyret vedtok 22.06.2005 (Mål og retningslinjer for forvaltning og drift av Oslo kommunes skoger):

 

  • Områder med spesielle verneverdier skal fredes etter naturvernloven eller plan- og bygningsloven eller administrativt. Omliggende områder behandles slik at de danner buffersoner rundt de fredede kjerneområdene og eventuelt spredningskorridorer mellom dem (5.1, prikkpunkt 1).
  • Myrer og skogbevokst våtmark og skog på holmer, rabber, mindre halvøyer og sentrale frittliggende topp-partier bevares urørt. Begrenset pleie ved utsiktspunkter og for å bevare naturverdier tillates (5.1, prikkpunkt 4)
  • Bevaringsverdige kulturminner og kulturmiljøer skal vernes og vedlikeholdes som en del av daglig drift og forvaltning av Oslo kommunes skoger. Restaurering og vedlikehold skal skje i samsvar med retningslinjer utarbeidet i samarbeid med antikvarisk myndighet (5.2, prikkpunkt 1)
  • Omgivelsene rundt kulturminnene skal sikres, slik at de bevares i et helhetlig miljø (5.2, prikkpunkt 2).
  • Historiske ferdselsårer som gamle veier, bør vernes og restaureres (5.2, prikkpunkt 7)
  • Toppområder, koller og åsrygger og flak skal behandles på varsom måte med lukkede hogster (5.7.2, prikkpunkt 2)
  • Områder med kjente kulturminner skal bevares og behandles i samråd med antikvarisk myndighet.

 

Markalovens formål er i tillegg til friluftsliv, naturopplevelse og idrett, også å bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Det er i lovforslaget uttalt at:

”Et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner i Marka”, sammen med sikring av av Markas grenser, er en grunnleggende forutsetning for å oppnå lovens hovedformål om ”å fremme friluftslivet og tilrettelegge for naturopplevelse i Marka.”

 

I høringsuttalelsen datert 08.01.2010 og i denne tillegggsuttalelsen, har organisasjonene begrunnet hvorfor nybegynnerområdet på Tryvannstoppen må tas ut av reguleringsplanen.

 

Organisasjonene viser også til Miljøverndepartementets vurdering og anbefaling av planprogrammet for reguleringsplanen. Miljøverndepartementet uttaler bl.a:

”Vi ber om at det i det videre reguleringsarbeidet ses hen til Fylkesmannens innspill og at det tilstrebes å utvikle løsninger som i størst mulig grad kan forene vinterparkens behov med de tradisjonelle friluftsinteressene i området. Vi viser til Fylkesmannens tema som må vektlegges i konsekvensutredningen. I tillegg til den direkte konflikten med friluftsinteresser gjelder dette den landskapsmessige eksponeringen av tiltaket, konsekvenser for naturens mangfold, vann- og luftforurensning, støy, eksponering, trafikk- og adkomstløsninger m.v.”

 

Konklusjonen i punkt 3 i høringsuttalelsen fra Oslo og Omland Friluftsråd, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus/Naturvernforbundet Oslo Vest og Den Norske Turistforening Oslo og Omegn datert 08.01.2010, endres til:

 

Nybegynnerområdet på Tryvannstoppen (BA)

Med henvisning til bystyrets enstemmige vedtak av 20.06.2007 om å verne Tryvannsåsen og toppområdet som friluftsområde, beskrivelsen av områdets verneverdier, bystyrets retningslinjer for forvaltning og drift av kommuneskogene, de føringer som ligger i Markaloven og Miljøverndepartementets uttalelse til planprogrammet for Tryvann Vinterpark, må nybegynnerområdet med alle planlagte tiltak tas ut av reguleringsplanen.

 

Organisasjonene mener at det er grunnlag for å sikre området varig vern i medhold av Markaloven og vil vurdere å foreslå dette.