home

OOF merknader til Markaloven ved høring

Merknader til lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommmuner

OOFs notat til Stortingets energi- og miljøkomité ved høringen 17.02.09

Generell presentasjon


Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) er et interkommunalt friluftsråd og samarbeidsorganisasjon med 40 organisasjoner, 18 kommuner med et samlet innbyggertall på omlag 1 million mennesker, og 2 fylker som medlemmer. OOF foreslo Markagrensen i 1938 og har siden da i samarbeid med organisasjonene og kommunene arbeidet for å sikre viktige natur- og friluftsområder i Akershus, Buskerud, Oppland, Oslo og Østfold. OOF er medlem av Friluftsrådenes Landsforbund (FL), som omfatter 20 friluftsråd med 184 medlemskommuner med mer enn 70 % av landets befolkning.Betydningen av friluftsliv og naturopplevelse


En hovedoppgave for OOF er å ta vare på Marka og tilgrensende friluftsområder, øke allmennhetens bruk av disse og sikre atkomsten via turveier og grøntkorridorer. OOF vil peke på den betydning friluftsliv har for folks fysiske og mentale helse. Det er således en prioritert oppgave å stimulere til friluftsliv for folk flest. OOF har her en viktig oppgave sammen med samarbeidspartnerne, å få folk til å benytte Marka til rekreasjon og naturopplevelser. En annen oppgave er å fremme samarbeid mellom de ulike organene og nivåene. OOF har arrangert møter og seminarer for fylkeskommuner og kommuner, der Markaloven er drøftet.Lovarbeidet


Arbeidet med lovutkastet har etter OOFs mening blitt gjennomført på en bred og god demokratisk måte. Det store engasjement i forhold til friluftsliv, naturopplevelse og næring er vel tatt vare på i lovforslaget. OOF mener et Markaråd må opprettes, blant annet for å bibeholde et godt samarbeidsklima om Marka.Lovforslaget


OOF støtter lovforslaget. Et viktig formål med loven er å sikre Markas grenser og Markas naturkvaliteter og gi folk mulighet til å bruke Marka på en bærekraftig måte. Der er nødvendig at fokus holdes på dette videre i forskriftssammenheng og i praktiseringen av loven. Intensjonen i §1 må videreføres, slik at prosessene videre etableres raskt og fungerer godt. Loven ivaretar friluftsliv og idretten på en god måte. Flerbruksaspektet er vel i varetatt. Det er viktig at loven ikke kan oppfattes som byråkratisk, og at dagens lovlige bosetning i Marka opprettholdes med rom for modernisering og vedlikehold. OOF har forstått loven og bestemmelsene om byggeforbud slik at det fortsatt er ønskelig at stue- og det enkle hyttetilbudet som DNT Oslo og Omegn og Skiforeningen driver for allmennheten skal utvikles videre. Dette er åpenbart i tråd med lovens formål om å fremme friluftsliv og naturopplevelse. Lovens § 7 nevner ikke stuer/hytter som unntak fra byggeforbudet, men i merknadene nevnes "andre bygninger og anlegg som bidrar til å fremme bruken av Marka til friluftsformål". OOF ser det som naturlig at stier og mindre løyper ikke gjør det nødvendig med en omfattende søknadsprosess og reguleringsplan.OOF mener lovforslaget på en hensiktsmessig måte åpner for at kommunene kan gi tillatelser til mindre tiltak i forbindelse med eksisterende bebyggelse uten at dette forutsetter ny arealplan.OOF viser til vedlegget hvor de endringene vi foreslår at komiteen bør vurdere å ta med i sine merknader, er nærmere presisert.  Med hilsen
Hans-Petter Aas                        Asbjørn Olsen


Styreleder                                  Generalsekretær